ГлавнаяУведомление акционеров об ОСА 25.04.2014г.

Уведомление

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «25» квітня 2014 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу (музею) Товариства, розташованого за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14-А.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться «25» квітня 2014 року з 12:00 до 13:30 годин за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14-А у приміщенні актового залу (музею).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – «21» квітня 2014 року.

Місцезнаходження Товариства: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт та висновки Наглядової ради про роботу Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2013 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.

6. Відкликання та обрання посадових осіб Товариства.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Акціонери (особи), які мають право на участь у Загальних зборах, мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14, (юридичний відділ) у робочі дні та робочий час (з 10:00 до 17:00 годин, обідня перерва з 12:30 до 13:30 годин), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Пропозиції щодо підготовки та порядку денного зборів можна подати в строки, передбачені діючим законодавством України, за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14. Розглядаються лише пропозиції, що подані в письмовій формі. Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами зборів та за приймання і розгляд пропозицій щодо підготовки та порядку денного Загальних зборів – Генеральний директор Товариства Погребна Т.М.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ (паспорт), що посвідчує особу.

Акціонери, що представляють своїх неповнолітніх дітей – акціонерів, повинні мати при собі свідоцтва про їх народження.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (048) 728-59-11.

     Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Період

Найменування показника

(звітний

попередній)

Усього активів

234606

262128

Основні засоби

47368

54165

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

8832

8968

Сумарна дебіторська заборгованість

55704

72222

Грошові кошти та їх еквіваленти

3867

4158

Нерозподілений прибуток

(46576)

(31504)

Власний капітал

10913

26011

Статутний капітал

11722

11722

Довгострокові зобов'язання

134203

140599

Поточні зобов'язання

89490

90378

Чистий прибуток (збиток)

(15069)

2501

Середньорічна кількість акцій (шт.)

46886392

46886392

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

937

1227

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 18.03.2014р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»  ___________________   Т.М. Погребна.

                                                                                                       (підпис)                                                                                                          

                                                                                                      М.П.               18.03.2014р.

 

 

 

 
 
 
 
Отзывы и предложения

Іванців Володимир

Хочим взяти Ваші сухарики для дистрибюції в західному регіоні України. Дякую

Читать полностью