ГлавнаяПовідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

05 февраля 2019

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ», код за ЄДРПОУ 00376886 (далі – Товариство) Місце знаходження емітента: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14 . Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, відповідно статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 04 березня 2019р. об 11:00

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»,  код за ЄДРПОУ 00376886 (далі – Товариство) Місце знаходження емітента: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14 .  Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, відповідно статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 04 березня 2019р. об 11:00. Місце проведення зборів: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14 у приміщенні актового залу        Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 год.
 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:    1. Про обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів,  затвердження регламенту та порядку роботи позачергових загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого  голосування. Проект рішення:   1) Обрати лічильну комісію у складі:  Голова комісії  Читакова Любов Петрівна Член комісії     Фурман Валентина Іванівна Член комісії     Семенова Людмила Михайлівна 2)  Обрати головою позачергових загальних зборів  –   Кара Сергій Миколайович 3)  Обрати секретарем позачергових загальних зборів –  Чайка Олена Юріївна 4)  Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів: 4.1. Тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного: не більше 10 хвилин. 4.2. Заявки на здійснення доповіді з питання порядку денного подаються у письмовій формі секретарю загальних зборів до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. У заявці зазначається прізвище, ім’я та побатькові акціонера чи представника акціонера, що подає заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім’я та по-батькові акціонера, якого він представляє. 4.3. Питання до доповідачів ставляться у письмовій формі шляхом подання записок голові загальних зборів. У записці з питанням зазначається  прізвище, ім’я та по-батькові акціонера чи представника акціонера, що подає заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім’я та по-батькові акціонера, якого він представляє. 4.4. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.
 
2.  Звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай». Проект рішення:   Затвердити звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай».
 
3. Прийняття рішення про надання згоди на зміну місцезнаходження Товариства. Проект рішення:   Надати згоду на зміну місцезнаходження Товариства на таку адресу: 02099, місто Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5.  Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» на виконання всіх необхідних дій, що пов’язані із зміною  місцезнаходження товариства.
 
4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства. Проект рішення:   Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до чинного законодавства України, у тому числі уповноважити інших довірених осіб (представників) щодо виконання зазначених дій.
 
5. Прийняття рішення про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.  Проект рішення:   Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 
6.  Прийняття рішення про звернення до відповідного Господарського суду  з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886 ). Проект рішення:   Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду ті з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886).
 
7. Прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів. Проект рішення:   Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду  з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів.
 
8. Прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповідного Господарського суду  з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай». Проект рішення:   Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай».
 
9.  Призначення уповноваженої особи подати заяву до відповідного Господарського суду. Проект рішення:  Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай»  подати до відповідного Господарського суду заяву про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З правом передоручення іншим особам шляхом оформлення доручення.
 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах станом на 24 годину 26 лютого 2019 р. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного –
http://www.bulkin.ua/ Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:  До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14). Особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» - Чайка Олена Юріївна. А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства». Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів відповідно до вимог   ЗУ «Про акціонерні товариства».    Пропозиції щодо включення нових питань до  проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Розглядаються лише пропозиції, що подані в письмовій формі. Для реєстрації учасникам позачергових зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Акціонери, що представляють своїх неповнолітніх дітей – акціонерів, повинні мати при собі свідоцтва про їх народження. Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у позачергових загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на з позачергових загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.  
 
Тел. для довідок: (048) 728-59-11                                                                            
 
       Генеральний директор ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»