ГлавнаяПовідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

02 ноября 2018

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 листопада 2018р. об 11:00

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ», код за ЄДРПОУ 00376886
(далі – Товариство)
Місце знаходження емітента: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14 .
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться
23 листопада 2018р. об 11:00.
Місце проведення зборів: Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14 у приміщенні актового залу
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів
з 10:00 до 10:45 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:
1. Про обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження
регламенту та порядку роботи позачергових загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення
бюлетенів для простого голосування.
Проект рішення:
1) Обрати лічильну комісію у складі:
Голова комісії Читакова Любов Петрівна
Член комісії Фурман Валентина Іванівна
Член комісії Семенова Людмила Михайлівна
2) Обрати головою позачергових загальних зборів – Кара Сергій Миколайович
3) Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Чайка Олена Юріївна
4) Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів:
4.1. Тривалість виступів доповідачів з питань порядку денного: не більше 10 хвилин.
4.2. Заявки на здійснення доповіді з питання порядку денного подаються у письмовій формі секретарю загальних
зборів до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. У заявці зазначається прізвище, ім’я та побатькові акціонера чи представника акціонера, що подає заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім’я
та по-батькові акціонера, якого він представляє.
4.3. Питання до доповідачів ставляться у письмовій формі шляхом подання записок голові загальних зборів. У
записці з питанням зазначається прізвище, ім’я та по-батькові акціонера чи представника акціонера, що подає
заявку, для представника акціонера – також прізвище, ім’я та по-батькові акціонера, якого він представляє.
4.4. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів голосування шляхом проставляння печатки підприємства на
кожному аркуші бюлетеня.
2. Звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай».
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора ПАТ «Одеський коровай».
3. Прийняття рішення про надання згоди на зміну місцезнаходження Товариства.
Проекти рішення:
1 варіант рішення : Надати згоду на зміну місцезнаходження Товариства на таку адресу: 61184, місто Харків, вулиця
Корка Командарма ( вулиця Леся Сердюка), будинок 44. Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський
коровай» на виконання всіх необхідних дій що пов’язані із зміною місцезнаходження товариства.
2 варіант рішення: Надати згоду на зміну місцезнаходження Товариства на таку адресу: 02099, місто Київ, вулиця
Зрошувальна, будинок 5. Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» на виконання всіх
необхідних дій що пов’язані із зміною місцезнаходження товариства.
3 варіант рішення: Відмовити в наданні згоди на зміну місцезнаходження Товариства.
4. Прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про
затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство та введення
мораторія на задоволення вимог кредиторів.
Проекти рішення:
1 варіант рішення: Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до відповідного
Господарського суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про
банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів.
2 варіант рішення: Відмовити в наданні згоди генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до
відповідного Господарського суду з заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у
справі про банкрутство та введення мораторія на задоволення вимог кредиторів.
5. Прийняття рішення про звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи
про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886 ).
Проекти рішення:
1 варіант рішення: Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до
відповідного Господарського суду ті з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай»
відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
(код ЄДРПОУ 00376886).
2 варіант рішення: Відмовити в наданні згоди генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на
звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський
коровай» відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» (код ЄДРПОУ 00376886).

6. Прийняття рішення про надання згоди на звернення до відповідного Господарського суду з заявою про
порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання
кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай».
Проекти рішення:
1 варіант рішення: Надати згоду генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на звернення до
відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення
керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство ПАТ
«Одеський коровай».
2 варіант рішення: Відмовити в наданні згоди генеральному директору ПАТ «Одеський коровай» на
звернення до відповідного Господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника з метою
проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство
ПАТ «Одеський коровай».
7. Призначення уповноваженої особи подати заяву до відповідного Господарського суду.
Проект рішення:
Уповноважити генерального директора ПАТ «Одеський коровай» подати до відповідного Господарського
суду заяву про порушення справи про банкрутство ПАТ «Одеський коровай» відповідно до вимог Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З правом передоручення іншим
особам шляхом оформлення доручення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах станом на 24
годину 19 листопада 2018 р.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного – http://www.bulkin.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою:
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14). Особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» - Кара Сергій
Миколайович.
А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Розглядаються
лише пропозиції, що подані в письмовій формі.
Для реєстрації учасникам позачергових зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).
Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та
голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Акціонери, що представляють своїх
неповнолітніх дітей – акціонерів, повинні мати при собі свідоцтва про їх народження.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична
особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не
можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має
права щодо участі у позачергових загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та
вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не
визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на з позачергових
загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні
НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №208 від 31.10.2018
року.
Тел. для довідок: (048) 728-59-11
Генеральний директор ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»