ГлавнаяСмена генерального директора

01 апреля 2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"

2. Код за ЄДРПОУ

00376886

3. Місцезнаходження

65078, місто Одеса, Генерала Петрова, 14

4. Міжміський код, телефон та факс

(048) 728-59-21 (048) 728-59-11

5. Електронна поштова адреса

O.Stashenko@karavay.od.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.bulkin

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Одеський коровай» було прийняте рішення про зміни у складі посадових осіб емітента.

Дата прийняття рішення - 28.03.2014р. (Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» від 28.03.2014р.).

Зміст рішення Наглядової ради товариства: звільнення наявної особи з посади Генерального директора товариства шляхом переведення її на іншу посаду та призначення нової особи на посаду Генерального директора товариства.

Підстави змін – у зв’язку з виробничою необхідністю на підставі поданих заяв осіб про звільнення з посади шляхом переведення та призначення на посаду відповідно.

Звільнені особи:

1. Посадова особа Генеральний директор Погребна Тетяна Миколаївна (паспорт серії КК №113181, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 10.11.1998р.). Призначена Генеральним директором 02.10.2012р. на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №02/10-2012 засідання Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» від 02.10.2012р.). Володіє акціями товариства у кількості 45 145 шт., що складає 0,0963% від загальної кiлькостi голосуючих акцій. Обґрунтування змін у персональному складі - у зв’язку з виробничою необхідністю. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Приступила до виконання обов’язків Генерального директора товариства з 03.10.2012р. Строк, на який було призначено особу - 3 роки. Строк обіймання посади - 1 рік 5 місяців 26 днів. Iнші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: старший інженер з наукової організації труда об'єднання Одеське виробниче об'єднання хлібопекарської промисловості; старший інженер відділу постачання та збуту об'єднання Одеське виробниче об'єднання хлібопекарської промисловості; заступник генерального директора об'єднання Одеське виробниче об'єднання хлібопекарської промисловості; начальник відділу економічного аналізу i впровадження нових технологій Одеська обласна рада народних депутатів (Управління з координації роботи харчової та переробної промисловості Одеського обласного виконавчого комітету); заступник директора з комерційних питань ВАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»; Голова Наглядової ради                       ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»; Голова Правління ВАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ».

Призначені особи:

1. Посадова особа Генеральний директор Барсуков Олег Ігорович (паспорт серії КМ №343574,виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 14.11.2005р.). Призначений Генеральним директором 28.03.2014р. на підставі  рішення Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» від 28.03.2014р.). Не володіє акціями товариства. Обґрунтування змін у персональному складі - у зв’язку з виробничою необхідністю. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: служба в збройних силах; служба в органах внутрішніх справ в головному управління міністерства внутрішніх справ України в Одеській області; провідний фахівець служби безпеки ПАТ "Одеський коровай".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Барсуков Олег Ігорович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

28.03.2014

(дата)