ГлавнаяПовідомлення про річні Загальні збори акціонерів

18 апреля 2012
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (надалі – Товариство) повідомляє, що у зв’язку із виробничою необхідністю, річні Загальні збори акціонерів, що призначені на «20» квітня 2012 року о 14-00 годині переносяться на «24» травня 2012 року о 14-00 годині, та відбудуться в приміщенні актового залу Товариства, розташованого за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14-А.
Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться «24» травня 2012 року з 12:00 до 13:30 годин за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14-А у приміщенні актового залу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – «18» травня 2012 року.
Місцезнаходження Товариства: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14.
Порядок денний:
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
3. Звіт та висновки Наглядової ради про роботу Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
5. Затвердження річного звіту і розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року та надання повноважень на укладання значних правочинів.
7. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що будуть укладені з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.
Акціонери, (особи), які мають право на участь у Загальних зборах, мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства (м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14, кабінет №211) у робочі дні та робочий час (з 10:00 до 17:00 годин, обідня перерва з 12:30 до 13:30 годин), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Пропозиції щодо підготовки та порядку денного зборів можна подати в строки, передбачені діючим законодавством України, за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14, кабінет №211. Розглядаються лише пропозиції, що подані в письмовій формі. Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами зборів та за приймання і розгляд пропозицій щодо підготовки та порядку денного Загальних зборів – Голова Правління Товариства Турчанська С.В.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ (паспорт), що посвідчує особу.
Акціонери, що представляють своїх неповнолітніх дітей – акціонерів, повинні мати при собі свідоцтва про їх народження.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (048) 728-59-11.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.
 

Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
374 248
292 834
Основні засоби
63 106
75 801
Довгострокові фінансові інвестиції
50 000
21 238
Запаси
7 561
8 105
Сумарна дебіторська заборгованість
100 993
135 761
Грошові кошти та їх еквіваленти
4 371
2 320
Нерозподілений прибуток
(33 611)
21 432
Власний капітал
24 321
82 659
Статутний капітал
11 722
11 722
Довгострокові зобов'язання
122 357
90 578
Поточні зобов'язання
227 525
114 565
Чистий прибуток (збиток)
(58 338)
(2 326)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
46 886 392
46 886 392
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1 219
1 202

 
Голова Правління ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» __________________/С.В. Турчанська/