ГлавнаяПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

19 марта 2012
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Одеський коровай"
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00376886
1.5. Міжміський код та телефон, факс: (048) 728-59-11
1.6. Електронна поштова адреса: A.Ershov@karavay.od.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bulkin.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Одеський коровай», на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, який було отриману від депозитарію Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» «16» березня 2012 року, повідомляє про зміну розміру пакету акцій акціонера – юридичної особи, якій належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГ "Т i С" (код за ЄДРПОУ 25411916, місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, проспект 40–річчя Жовтня, буд. 120, корпус 1) володіло простимі іменними акціями товариства у кількості 38 558 543 штук, що складає 82,2382% від загальної кількості голосуючих акцій. Пакет акцій зменшився на 15 115 346 штук, що складає 32,2382% від загальної кількості голосуючих акцій. На теперішній час ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГ "Т i С" володіє простимі іменними акціями товариства у кількості 23 443 197 штук, що складає 50,00% від загальної кількості голосуючих акцій.
Дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів – «16» березня 2012 року.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова Правління Турчанська Світлана Валеріївна.