ГлавнаяПовідомлення про річні Загальні збори акціонерів

12 марта 2012

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (надалі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться «20» квітня 2012 року о 14-00 годині, в приміщенні актового залу Товариства, розташованого за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14-А.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться «20» квітня 2012 року з 12:00 до 13:30 годин за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14-А у приміщенні актового залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – «16» квітня 2012 року.3

Місцезнаходження Товариства: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14.

 

Порядок денний

 (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.     Про обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.

2.     Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;

3.     Звіт та висновки Наглядової ради про роботу Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;

4.     Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;

5.     Затвердження річного звіту і розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

6.     Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року та надання повноважень на укладання значних правочинів.

7.     Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

8.     Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

9.     Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що будуть укладені з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. 

 

Акціонери, (особи), які мають право на участь у Загальних зборах, мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства                                  (м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14, кабінет №211) у робочі дні та робочий час (з 10:00 до 17:00 годин, обідня перерва з 12:30 до 13:30 годин), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Пропозиції щодо підготовки та порядку денного зборів можна подати в строки, передбачені діючим законодавством України, за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. №14, кабінет №211. Розглядаються лише пропозиції, що подані в письмовій формі. Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами зборів та за приймання і розгляд пропозицій щодо підготовки та порядку денного Загальних зборів – Голова Правління Товариства Турчанська С.В.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ (паспорт), що посвідчує особу.

Акціонери, що представляють своїх неповнолітніх дітей – акціонерів, повинні мати при собі свідоцтва про їх народження.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (048) 728-59-11.

                                                          

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів 

374 248

292 834

Основні засоби 

63 106

75 801

Довгострокові фінансові інвестиції 

50 000

21 238

Запаси 

7 561

8 105

Сумарна дебіторська заборгованість 

100 993

135 761

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4 371

2 320

Нерозподілений прибуток 

(33 611)

21 432

Власний капітал 

24 321

82 659

Статутний капітал 

11 722

11 722

Довгострокові зобов'язання 

122 357

90 578

Поточні зобов'язання 

227 525

114 565

Чистий прибуток (збиток) 

(58 338)

(2 326)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

46 886 392

46 886 392

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

1 219

1 202

 

Голова Правління ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»  /С.В. Турчанська/